Jaarverslag 2021

Jaarvergadering 25 april 2022

 1. Opening:

De voorzitter Frans Hetterscheid opent de vergadering om 19.30 en heet iedereen van harte welkom.

 1. Vaststellen agenda en notulen jaarvergadering 2019.

De notulen van 2019 worden voorgelezen en akkoord bevonden. Wegens corona hebben er geen jaarvergaderingen plaats gevonden in 2020 en 2021.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2. Inventarisatie belangstelling deelauto –

Peggy licht toe hoe het werkt met deelauto’s. Men heeft minimaal 2 auto’s nodig. Besloten wordt dit gezamenlijk met Frans Hetterscheid dit op te nemen.

 1. Verslag Penningmeester.

De penningmeester laat het jaaroverzicht van 2021 rondgaan bij de aanwezigen. En licht deze toe.

 

 1. Verslag kascommissie.

Inge de Jong en Andre Rumpff zijn met berichtgeving afwezig maar hebben de kas gecontroleerd en decharge verleend.

 

 1. Benoeming kascommissie.

Andre Rumpff  dient nog een jaar in de kascommissie en Anja Bakker wordt benoemd

 

 1. Bestuursverkiezing

JP Elverding is als secretaris afwezig wegens corona.

Dhr. Sibon wordt met algemene stemmen aangenomen als nieuw bestuurslid. Het huidige bestuur is hem zeer erkentelijk hiervoor.

 

 1. Dorpsbudgetten

De penningmeester laat het staatje zien van de gebruikte dorpsbudgetten. De aanvraag voor de Jeu de Boules baan is niet doorgegaan wegens de te hoge kosten waardoor andere verenigingen geen gebruik meer konden maken.

Vraag of de batterij van de AED van Amsweer  in de toekomst uit het dorpsbudget kan, hierop wordt positief geantwoord. Wel aanvragen met de aanvraag formulieren die de gemeente hanteert.

 

 1. Verantwoording gevoerd beleid

Discussie Website, deze wordt niet bijgehouden. Wegens gebrek aan tijd en vullen lastig. Gerhard biedt aan om hierin mee te helpen

Verkeer en meer is eind 2019  afgerond.

In maart komt zoals het nu lijkt KWS met zandvulling – stabilisatiezand. Het breken van de stenen wordt aangekaart bij de gemeente

In 2020/21 is de steiger aangepakt laatste gedeelte wordt in 2022  verder aangepakt.

 

 

 

 1. Rondvraag

Discussie gebiedsfonds waar geen duidelijkheid over komt .

Diftar – Bij de uitnodiging van de gemeente over afval scheiden was alleen het bestuur aanwezig. Opgemerkt dat ook graag plastic scheiden gewenst is. Anders alleen maar kosten verhoging.

Schaapbulterweg verlichting geeft gevaarlijke situatie door verspreiding licht.

Verder wordt opgemerkt of er bij sluiting NAM locatie hier groen voor terug kan komen.

 

 1. Sluiting

Om ca. 9.30 sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen en bied hun een drankje namens de vereniging aan.