Algemene Ledenvergadering 27 maart 2023

Mocht JIJ nog iets op de agenda willen zetten, spreek een van de bestuursleden even aan of meldt het in de rondvraag.

Uitnodiging  —   Agenda  —  Jaarvergadering

Vereniging Dorpsbelangen Meedhuizen

Maandag  27 Maart aanvang 19:30

Dorpsherberg Lanting

 1. Opening
 2.  Vaststellen Agenda en notulen Jaarvergadering 2022.
 3.  Voorstellen gasten Gebiedsregisseur en Projectleider Belevingsbos
 4.  Aftrap Belevingsbos Meedhuizen
 5.  Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Stand van zaken deelauto             
  2. Steiger en trappen recreatiesteiger
  3. Windfonds
  4. Fietspad Wagenborgen
  5. Laadpalen
 6.  Verslag van de penningmeester
 7.  Verslag van de kascommissie
 8.  Benoeming leden kascommissie
 9. Bestuursverkiezing
  Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 19:00 uur melden voor de jaarvergadering of op db@dorpsbelangenmeedhuizen.nl

  • Functie                                               Naam                                        Herkiesbaar
  • Voorzitter                               Frans Hetterscheid                             ja
  • Secretaris                               JP Elverding                                        ja
  • Penningmeester                     Aafke de Jong                                   ja
  • Algemeen lid                          Sebastiaan Bos                                   ja
 10.  .
 11. Dorpsbudgetten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting