Nieuwsbrief “Toekomst school Meedhuizen”

Vorig jaar zijn wij, de werkgroep redt de school, actief bezig geweest de school in ons dorp perspectief te bieden met als hoogtepunt de bijeenkomst voor het gemeentehuis van Delfzijl. Achter de schermen wordt gewerkt om een plan op te stellen die de school nog geruime tijd voor ons dorp te behouden.

Om het geheugen op te frissen kijken we terug wat er is gebeurd en willen wij u een kijkje geven voor de toekomst en wat onze plannen zijn.
Begin 2010 was er een discussie om de scholen op het platteland onder te brengen in grotere scholen in centrumdorpen. In ons geval het dorp Wagenborgen.

Nieuwsbrief “Toekomst school Meedhuizen”De gemeenteraad van Delfzijl heeft Meedhuizen in deze discussie om de school voor ons dorp te behouden gesteund, middels diverse moties en amendementen en heeft in 2013 het initiatiefvoorstel “Scholen op menselijke maat” aangenomen. Dit initiatiefvoorstel voorzag in een onderzoek om de kleine school zo lang als mogelijk was open te houden. Dus ook die in Meedhuizen. Hierbij zouden het dorp, de ouders en de scholen worden betrokken. Een en ander zou geïnitieerd moeten worden door het college van de gemeente Delfzijl in samenspraak met de stichting Marenland.
In 2016 heeft ons dorp de fractievoorzitters en later de raad uitgenodigd om over de voortgang te praten, dan wel van gedachten te wisselen.
Dit heeft er o.a. toe geleid dat er in de raadsvergadering van 14 juli 2016 een motie is aangenomen die het college verzoekt de school tot minimaal 2021 open te houden met de opdracht om samen met Stichting Marenland en de ouders/MR van obs Meedhuizen een oplossing te zoeken voor de lange(re) termijn.

Bij zowel de media als de aanwezige inwoners van het dorp Meedhuizen is naar aanleiding van de raadsdiscussie en de antwoorden van de verantwoordelijke wethouder het beeld ontstaan dat de school nog een aantal jaren lucht heeft om samen met de betrokken organisaties plannen te ontwikkelen de school voor langere tijd open te houden. Zie hiervoor o.a. de perspublicaties van o.a. het DvhN en de Eemslander.
In de raadsvergadering van maart 2017 is de school van ons dorp weer in de raad besproken en is er toegezegd dat er verdere invulling gegeven wordt aan de wens van de raad om met mensen uit ons dorp ideeën te ontwikkelen voor duurzaam onderwijs in ons dorp.

Inmiddels is er een werkgroep “Redt de School” geformeerd, bestaande uit Frans Hetterscheid, Freddy van de Ploeg en Jan Wierenga.
De groep is een paar keer bijeengeweest en zal een aantal opties met de voor en nadelen onderzoeken en bespreken met verschillende instanties. Uiteraard zal dit periodiek aan de ouders en inwoners van ons dorp worden voorgelegd.

Er zijn een drietal opties die o.a. op haalbaarheid en wenselijkheid bekeken moeten worden.

 Als netwerkschool organisatorisch onder te brengen bij de nieuw te bouwen school van Wagenborgen. Dus lesgeven in Meedhuizen en de overhead in Wagenborgen, zoals b.v. directie en administratie
 Onze school onderbrengen in een bestaande schoolstichting of vereniging. Dit is een constructie dat een aantal scholen zich met elkaar verbindt. Hierbij speelt de stichting Marenland geen rol meer. Een voorbeeld is de Vereniging Zelfstandige Dorpsscholen. Dit heeft in voorkomende gevallen de steun van het ministerie.
 De school gaat bij de stichting Marenland weg en valt weer onder gemeentelijk toezicht zoals vroeger.

De werkgroep wil alle opties uiterst serieus bestuderen. Als blijkt dat deze drie opties niet haalbaar zijn zal er duidelijkheid moeten komen. Dat houdt in dat de sluitingsvraag beantwoord moet worden. Dus wanneer sluit de school haar deuren en onder welke condities? Laatst genoemde heeft niet ons voorkeur en wij zullen alles uit de kast halen om dat te voorkomen.
Dit houdt wel in dat wij de inwoners van Meedhuizen nodig hebben. Niet alleen bij het organiseren en opkomst van eventuele acties, maar ook een sterke betrokkenheid bij alle schoolactiviteiten die de leefbaarheid van het dorp en de kwaliteit van het onderwijs versterkt

Uiteraard zijn wij ook van mening dat kwaliteit van onderwijs altijd leidend is, maar dat kwaliteit van het onderwijs los staat van de hoeveelheid stenen van een gebouw. Zie hiervoor ook scenario5 van Loppersum en omgeving.

De kracht van klein en het wenkend perspectief.
Zie ook –> https://abtemoschoolblijft.wordpress.com/scenario-5

Namens de werkgroep,

Frans Hetterscheid
Freddy van de Ploeg
Jan Wierenga.